ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

UZYSKANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH:

Mapa zasadnicza | Mapa do celów projektowych

Wyznaczenie granicy w terenie | granic działki na gruncie

Podział | scalenie działek – projekt prac geodezyjnych

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Historia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego

Decyzja – zgoda na utworzenie WOH (Wielkopowierzchniowy Obiekt Handlowy)

Decyzja – wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

WYKONANIE NIEZBĘDNYCH BADAŃ I ANALIZ:

Wielobranżowa inwentaryzacja budowlano-fotograficzna

Uzyskanie archiwalnych badań geologicznych | Badania geotechniczne | Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Operat hydrologiczny | Dokumentacja hydrologiczna

Monitoring budynków sąsiednich | Opinia techniczna | Ekspertyza budowlana

Opinia o planowanych inwestycjach na danym terenie

Inwentaryzacja dendrologiczna

Zgoda na wycinkę drzew i krzewów

Raport oddziaływania na środowisko

Operat wodno-prawny

Operat | analiza nasłonecznienia i naświetlenia

Badania hałasu zewnętrznego | Ekspertyza | Charakterystyka akustyczna

Opinia | Ekspertyza kominiarska

Ekspertyza mykologiczna

Zgoda na lokalizację zjazdu | Obsługa komunikacyjna obiektu

Zgoda na badania archeologiczne

Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych | Kwerenda historyczo-konserwatorska

Badania architektoniczno-konserwatorskie | Badania archeologiczno-konserwatorskie

Uzgodnienia Sanepid | P.POŻ.

Odstępstwa od warunków technicznych | Odstępstwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Uzgodnienia z ZUDP

Audyt energetyczny | Charakterystyka energetyczna | Certyfikat energetyczny

Symulacja wentylacji strumieniowej

Raport ekologiczny | Raport powodziowy

PROJEKT:

Projekt | Zgłoszenie rozbiórki

Architektura wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu

Konstrukcja

Projekty drogowe

Instalacje elektryczne i teletechniczne wraz przyłączami

Instalacja odgromowa

Instalacje sanitarne wod.-kan. oraz instalacje kanalizacji wraz z przyłączami

Instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, klimatyzacji

Projekty technologiczne | Technologia gastronomii

Projekty sieci zewnętrznych

Projekty wnętrz

Projekt zieleni wraz z towarzyszącą jej małą architekturą

Projekt identyfikacji obiektu

Przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski

Specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych

PROCES BUDOWLANY:

Wykonanie analiz chłonności terenu

Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Projekt modelu 3d

Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Uzyskanie pozwolenia na budowę | Zmiana sposobu użytkowania | Wydzielenie samodzielności lokalu

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z projektem zamiennym

Projekt przetargowy

Projekt wykonawczy

Przygotowanie projektu do uzyskania weryfikacji dla domu energooszczędnego | pasywnego

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją

Nadzór inwestorski z odbiorami | Obsługa Inwestycji

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Certyfikacja LEED | BREEAM

PAŃSTWOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Procedury naprawcze i legalizacyjne

rzetelna_firma